Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Koncepcja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA NR 4 W  SŁAWNIE

W naszym przedszkolu dziecko:

– rozwinie własną osobowość w życzliwej i dobrej atmosferze

– umie bezpiecznie poruszać się po drodze

– czuje się bezpiecznie, bo przestrzegane są prawa dziecka

– znajdzie możliwość indywidualnego rozwoju

– zdobędzie umiejętności i wiedzę dzięki aktywnym metodom pracy

– uczy się poprzez zabawę

– sprawdzi swoje możliwości

– rozumie potrzebę ochrony przyrody

– w sposób czynny obcuje z przyrodą, uczy się ją kochać i szanować

– rozwinie zdolności i zainteresowania

– uczy się otwartości

– rozwinie aktywność twórczą

– pozna swoje otoczenie

– będzie mówić o swoich emocjach

– pozna swoja ojczyznę

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 4 W SŁAWNIE

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

9. W przedszkolu wykorzystuje się współprace ze środowiskiem w celu propagowania zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii.

10. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.