Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Regulamin przedszkola

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA NR 4 W SŁAWNIE

im. Krasnala Hałabały w Sławnie

Podstawa prawna: art. 68 ust.1 pkt.1,6 Ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. 59 z póź.zm.

Przedszkole jest placówką wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczną, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom od lat trzech do rozpoczęcia nauki w szkole. 

1. W przedszkolu funkcjonują regulaminy, procedury związane z organizacją pracy, zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, których należy przestrzegać.

2. Przedszkole jest otwarte pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 16:30.

3. Podstawę przyjęcia  dziecka  do placówki przedszkolnej  stanowi dokładnie  wypełniona  karta zgłoszenia.

4.Dziecko  przyjęte  do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
5. Przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka) po uprzednim porozumieniu z dyrektorem  przedszkola.
6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
7. Nauczyciel nie podają leków dzieciom w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę.

9. Rodzic po przebytej chorobie dziecka składa oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

10.Strój dziecka powinien być wygodny nie krępujący ruchów.
11.Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola mogą skorzystać z formy ubezpieczenia proponowanej w danych roku szkolnym.

12. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.
13. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko z placówki w godzinach funkcjonowania od 6:30 do 16:30.

14. Dziecko przyprowadzone do placówki powinno być odprowadzone bezpośrednio do grupy w której opiekę przejmuje nauczyciel. Zabrania się pozostawiania dziecka samego w szatni lub na holu przedszkola.
15. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola  przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
16. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowane są  zajęcia zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o wybrane programy.
17. Uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
18. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna przez rodziców. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
19. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia  następnego miesiąca.
20. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola na zasadach określonych w statucie przedszkola.

21. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, która współpracuje z dyrektorem. Działalność rady określa  Regulamin Rady Rodziców.

22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone  do przedszkola.

23. W trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci należy obowiązkowo zamykać bramkę oraz drzwi wejściowych.

24. Dziecko przyprowadzone do przedszkola  rozbiera się w szatni pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych i odprowadzane jest do grupy.

25.Odbieranie dzieci następuje bezpośrednio z grupy po  zasygnalizowaniu nauczycielowi chęci odebrania dziecka, od tej chwili za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic.

 26.Zabawki z którymi dzieci  przychodzą do przedszkola powinny być sprawne, bez wiszących elementów, a baterie, głośniki oryginalnie  zabezpieczone. W przypadku gdy zabawka stwarza zagrożenie dla innych dzieci nie należy jej wnosić do grupy gdzie przebywają dzieci ani pozostawiać w szatni, w przypadku pozostawienia niesprawnej zabawki zostanie ona odpowiednio zabezpieczona i usunięta.

27.Na półkach indywidualnych w szatni oraz w kieszeniach dziecięcych ubrań np.: kieszeniach  kurtek, spodni nie powinny znajdować się : pieniądze, gumy do żucia , słodycze, zabawki( składanki z kinder niespodzianki, klocki lego  – system itp.) 

28.Dzieci odebranie z przedszkola  przez rodziców/ prawnych opiekunów zostają pod bezpośrednią ich opieką:

– nie przemieszczają się same po całym obiekcie,

– nie wracają  do szatni po ubrania bez opieki rodziców/opiekunów prawnych

– nie korzystają same z terenów zielonych,

– nie  korzystają z ogrodu żłobka,

– rodzice /prawni opiekunowie korzystając z bazy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz wykorzystują sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem – Regulamin korzystania z ogrodu.

– po odebraniu dziecka z grupy należy opuścić placówkę, nie łączymy dzieci odebranych przez rodziców/prawnych opiekunów z dziećmi pozostającymi pod opieką nauczycieli.