Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Prawa dziecka

Prawa dziecka 

 Dziecko ma prawo w szczególności do: 

       – równego traktowania,

       – akceptacji,

       – opieki i ochrony,

       – poszanowania godności osobistej,

       – wysłuchania w miarę możliwości realizacji życzeń,

       – nietykalności fizycznej,

       – ochrony przed wszelkimi  formami przemocy fizycznej i psychicznej,

       – zabawy i wyboru zabawek,

       – aktywnego  kształtowania  kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

       – doświadczania konsekwencji własnego zachowania  ograniczonego względami 

          bezpieczeństwa  własnego i innych,

       – odkrywania , pobudzania  i wzmacniania  własnego  potencjału  twórczego;