Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Prawa rodziców

Prawa  i obowiązki rodziców 

1.Do podstawowych praw rodziców należy:

          – uzyskanie na bieżąco rzetelnej  informacji na temat swojego dziecka ,

          – uzyskanie porad  i wskazówek  od  pracowników żłobka  w rozpoznawaniu przyczyn 

            i trudności wychowawczych,

          – wyrażania i przekazywania dyrektorowi oraz innym pracownikom wniosków

             dotyczących pracy żłobka,

          – wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy żłobka organowi prowadzącemu

            sprawującemu nadzór nad działalnością żłobka ( o przekazywanych sprawach 

            powinien każdorazowo być poinformowany dyrektor żłobka )

          – rodzice dziecka mogą włączyć się w organizację  imprez okolicznościowych 

            organizowanych w żłobku,

          –  wytypowana  reprezentacja rodziców ze żłobka może  gościnnie uczestniczyć w pracach

            Rady Rodziców  przedszkola .

2.       Do obowiązków rodziców  należy:

          – przestrzeganie Statutu Żłobka 

          – przestrzeganie niniejszego regulaminu,

          – terminowe wnoszenie opłat za usługi zgodnie z zawartą umową ,

          – przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka osobiście lub przez upoważnioną

            pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

          – informowanie placówki o chorobach dziecka i innych przyczynach nieobecności,

          – czytanie i stosowanie się do ogłoszeń i  zarządzeń , procedur , komunikatów 

            zamieszanych na tablicy informacyjnej i stronie internetowej ,

          – każdorazowe informowanie dyrektora ,  pracowników żłobka zmianach numerów telefonów i 

            danych adresowych;