Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Innowacja pedagogiczna „W świecie teatru”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„W ŚWIECIE TEATRU”

  AUTORZY:

  Ewelina Walczak

Marzena Sławińska-Marszałek

INNOWACJA ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA POD NUMEREM 116 W REJESTRZE INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PROWADZONYM W WYDZIALE WSPIERANIA EDUKACJI W KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

Przewidywany termin wprowadzania i czas trwania innowacji

WRZESIEŃ 2016 – MAJ 2017

Miejsce realizacji

Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie

Zakres innowacji

3-6-latki

WSTĘP

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Małe dziecko chętnie bawi się w dom, w sklep, w przedszkole, wciela się w różne role, odgrywa postacie, odtwarza lub stwarza sytuacje i umieszcza w nich siebie. Nie zdając sobie sprawy bawi się w teatr rozwijając umiejętność współdziałania, podporządkowania i obcowania z innymi.

Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

Proponowana innowacja „W świecie teatru” jest sposobem na zainteresowanie dzieci różnorodną sztuką teatralną, zapoznanie ze środkami artystycznego wyrazu stosowanymi w teatrze. Program ten wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola, pobudza aktywność twórczą dzieci i rozwija ich potencjał.

OPIS INNOWACJI

Od 20 lat organizowane są w przedszkolu Dni Teatru, w których dzieci występują dla rodziców, a rodzice dla dzieci. Ponadto od 8 lat zapraszamy do zabawy w teatr dzieci z przedszkoli miasta i gminy Sławno do udziału w Przedszkolnym Przeglądzie Teatralnym. Przedszkolaki prezentują się swoje umiejętności w ramach akcji „Dzieci – Dzieciom” występując dla dzieci  z terenu naszego miasta, ze szkół podstawowych i przedszkoli. Program „W świecie teatru” jest wynikiem tych wieloletnich działań prowadzonych w Przedszkolu nr 4 w Sławnie.

Innowacja obejmuje cykl zajęć edukacyjnych zaplanowanych zgodnie z harmonogramem na 9 miesięcy od września 2016r. do maja 2017r.

Program ma na celu rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez  zainteresowanie sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Skierowany jest bezpośrednio do dzieci, a pośrednio do rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi. Program ma charakter otwarty.

Innowacją zostaną objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ilość realizowanych treści zawartych w programie będzie zależała od wieku, predyspozycji (możliwości intelektualnych) i umiejętności wychowanków. Innowacja będzie realizowana w czasie pobytu dzieci w przedszkolu poprzez: zajęcia edukacyjne, prelekcje, zabawy, spacery, wycieczki, działania praktyczne i obserwacje.

CELE OGÓLNE:

– rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez  zainteresowanie sztuką, kształcenie

  umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

– budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,

– wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,
– rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
– pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć  emocjonalnych,  estetycznych i

  umożliwienie prezentacji własnych dokonań,

– kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych

  trudnych sytuacjach,
– nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką,

– angażowanie rodziców do wspólnych działań.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– zdobywanie podstawowych wiadomości dotyczących  słownictwa o treści teatralnej i różnic między

  poszczególnymi widowiskami teatralnymi,
– zapoznanie z różnymi formami teatru,

– kształcenie właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej ( wystawa, teatr, kino,

  SDK itp.),

– uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie czynnego słownictwa dzieci,
– rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
– zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się,
– kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

– uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań poprzez założenie kącika teatralnego,

– kształcenie zdolności i umiejętności plastycznych,

– zachęcanie rodziców do wspólnych działań teatralnych z dzieckiem.

PROCEDURA OSIAGANIA CELÓW:

Formy:

-praca z całą grupą,

-praca w zespołach,

-praca indywidualna.

Metody słowne:

– swobodna rozmowa,

– dialog,

– opis,

– pogadanka,

– słuchanie czytanych baśni, legend, bajek,

– opowiadanie treści utworów,

Metody aktywizujące:

– pedagogika zabawy,

– gry i zabawy integracyjne,

– aktywność ruchowa,

– zabawy naśladowcze,

– zabawy tematyczne,

– zabawy z  elementami dramy i pantomimy,

– inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,

– udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych.

– pokaz
– obserwacja
– prezentacje multimedialne

HARMONOGRAM

TematykaTreści
Co to jest teatr?Wycieczka do SDK: – zapoznanie ze sceną, – salą widowiskowa, – oświetleniem, – opis zasad zachowania w miejscach publicznych, – warsztaty teatralne. Zakup filmów edukacyjnych.  
Spotkanie z aktoremRozpoznawanie i nazywanie różnych form scenicznych: – teatr lalkowy: rodzaje lalek (kukiełka, pacynka, marionetka) – teatr żywego aktora, – teatr cieni: gra światła i cienia, – pantomima.  
Teatr cieniObejrzenie przedstawienia w wykonaniu nauczycieli. Projektowanie kukiełek do teatrzyku cieni.  
W teatrzeWycieczka do teatru lalek „Tęcza” w Słupsku: – spotkanie z aktorami, – obejrzenie przedstawienia.  
Nasze spotkania z teatremObejrzenie przedstawień teatralnych w naszym przedszkolu: – teatrzyk kukiełkowy, – żywego aktora, – teatr marionetek, – iluzjonista.  
Mały teatrzykZałożenie kącików teatralnych. Wykonanie kukiełek.  
Przegląd TeatralnyObejrzenie przedstawień w wykonaniu dzieci z innych przedszkoli. Występ w przedstawieniach teatralnych dzieci z grupy średniaków i starszaków.  
Dzieci – DzieciomWystęp w przedstawieniach teatralnych dzieci z grupy średniaków i starszaków dla dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli i dzieci z terenu naszego miasta.  
Dni TeatruWystęp w przedstawieniach teatralnych dla swoich rodziców i obejrzenie tych samych przedstawień w wykonaniu rodziców.  
Konkurs rodzinny „Krasnal Hałabała”Wykonanie wraz z rodzicami kukiełki – postać Krasnala Hałabały.

EWALUACJA

W celu sprawdzenia efektów wprowadzonej innowacji nauczyciele na bieżąco będą monitorować zaplanowane działania. Będzie systematycznie prowadzona obserwacja dzieci w zakresie przyswajania przez nie treści zawartych w programie.

Analiza innowacji zostanie dokonana poprzez udział dzieci w Dniach Teatru i „Dzieci – Dzieciom”.

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Oczekiwanymi efektami realizowanej innowacji będą:

– zdobycie podstawowych wiadomości dotyczących teatru,
-nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką

– właściwe zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej