Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Sprawozdanie z realizacji innowacji „W świecie teatru”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI TEATRALNEJ

„W ŚWIECIE TEATRU”

I.Informacje o placówce:

Przedszkole nr 4

im. Krasnala Hałabały

ul. Cieszkowskiego 1

76-100 Sławno

województwo: Zachodniopomorskie

gmina: Sławno

miasto: Sławno

Dyrektor przedszkola – mgr Małgorzata Król

Strona internetowa

www.przedszkole4.slawno.pl

II. Autorzy innowacji:

Ewelina Walczak

Marzena Sławińska-Marszałek

III. Realizatorzy innowacji:

Małgorzata Król

Ewelina Walczak

Marzena Sławińska-Marszałek

Anetta Surówka

Jolanta Borkowska

Sylwia Czosnek

IV. Rodzaj innowacji:

Innowacja pedagogiczna

V. Zakres innowacji:

Innowacja była realizowana we wszystkich grupach wiekowych dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

VI. Realizacja innowacji:

Innowacja obejmowała cykl zajęć edukacyjnych zaplanowanych od września 2016r. do maja 2017r. Zajęcia realizowane były według ustalonego harmonogramu. Program  innowacji miał na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych dziecka poprzez kontakt ze sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Skierowany był bezpośrednio do dzieci, a pośrednio do rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi.  Innowacja miała charakter otwarty.

Innowacja była realizowana w czasie pobytu dzieci w przedszkolu poprzez: zajęcia edukacyjne, prelekcje, zabawy, spacery, wycieczki, działania praktyczne i obserwacje.

Innowacją objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ilość realizowanych treści zawartych w programie zależała od wieku, predyspozycji (możliwości intelektualnych) i umiejętności wychowanków.

Innowacja oparta była na celach ogólnych oraz szczegółowych.

Cele ogólne dotyczyły:

– rozwijania możliwości artystycznych dziecka poprzez  zainteresowanie sztuką,

– kształcenia umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej,

– budzenia i aktywizowania ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,

– wspomagania rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,
– rozwijania indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
– pobudzania do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć  emocjonalnych, estetycznych i umożliwienia prezentacji własnych dokonań,

– kształtowania u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,
– nabywania ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką,

– angażowania rodziców do wspólnych działań.

Cele szczegółowe dotyczyły:

– zdobywania podstawowych wiadomości dotyczących  słownictwa o treści teatralnej i różnic między poszczególnymi widowiskami teatralnymi,
– zapoznania z różnymi formami teatru,

– kształcenia właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej ( wystawa, teatr, kino, SDK itp.),

– uwrażliwiania na piękno słowa mówionego, bogacenia czynnego słownictwa dzieci,
– rozwijania umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
– zdobywania umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się,
– kształcenia umiejętności współdziałania w grupie.- uwrażliwiania dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,- rozwijania zainteresowań poprzez założenie kącika teatralnego,

– kształcenia zdolności i umiejętności plastycznych,

– zachęcania rodziców do wspólnych działań teatralnych z dzieckiem.

Przy realizacji innowacji wykorzystano różne metody, formy pracy z dziećmi.

METODY:

Metody słowne:

– swobodna rozmowa,

– dialog,

– opis,

– pogadanka,

– słuchanie czytanych baśni, legend, bajek,

– opowiadanie treści utworów,

Metody aktywizujące:

– pedagogika zabawy,

– gry i zabawy integracyjne,

– aktywność ruchowa,

– zabawy naśladowcze,

– zabawy tematyczne,

– inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,

– udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych.

– pokaz
– obserwacja
– prezentacje multimedialne

Formy:

-praca z całą grupą,

-praca w zespołach,

-praca indywidualna.

Założone działania zawarte w innowacji zostały zrealizowane według określonego harmonogramu: