Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

tel. 59 – 810 – 00 – 66

e-mail: iod@slawno.pl

INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, ul. Cieszkowskiego 1, 76-100 Sławno, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.


II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane

· w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z Ustawami z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24 z dnia 19 lutego 2004 r., o systemie informacji oświatowej Dz.U.2017.2159 t.j. z dnia 2017.11.23, z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] );

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VI. Okres przechowywania danych

Dokumentację przechowujemy przez okres niezbędny dla spełnienia przepisów prawa a następnie zgodnie z odpowiednią kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl, zadzwoń pod numer: 59 810 00 66. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)