Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Regulamin przedszkola

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA NR 4 W SŁAWNIE

im. Krasnala Hałabały w Sławnie

Przedszkole jest placówką wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczną, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom od lat trzech do rozpoczęcia nauki w szkole. 

1. W Przedszkolu funkcjonują regulaminy, procedury, zarządzenia, których należy przestrzegać.

2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

4. Dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice. 

5. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko
z ważnych powodów ( choroba dziecka) po uprzednim porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

7. Pracownicy przedszkola nie mają prawa podawania leków dzieciom.

8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

9. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.

10. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenia. 

11. Liczba dzieci w grupie wynosi 25.

12. Przedszkole jest czynne codziennie od 6.30 do 16.30

13. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowane są zajęcia zgodnie
z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o wybrane programy.

15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe. 

16. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 

18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.