Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Rys historyczny

Przedszkole  Miejskie  nr  4  w  Sławnie  funkcjonuje od  40  lat. Powstało  z  inicjatywy  dyrektora Zakładów Drobiarskich  p. Wilhelma  Jankowskiego.  Pierwszym  dyrektorem  była  Pani  Joanna Szymańska, która  tworzyła  podstawy  przedszkola  z  jednym oddziałem  dzieci . W  roku  1982  w  przedszkolu  przeprowadzone  zostały prace  budowlano-adaptacyjne  w  celu  rozbudowy  infrastruktury. W  tym  czasie utworzono  dwa  oddziały  z  ilością  60  miejsc . W  owym  czasie dyrektorem  przedszkola  była  Pani  Krystyna  Krawczyńska . W  latach  1983-85  funkcjonowały  już  trzy  oddziały  z limitem  80  miejsc , a  przedszkolem  kierowała  wówczas  p. Albina Dykas . W roku 1988 władze oświatowe  przystąpiły  do  rozbudowy  przedszkola i od 1990r. zostało ono przekształcone na Państwowe Przedszkole  Nr  4, a  od  1992 roku na Miejskie  Przedszkole  nr  4  z  trzema  oddziałami  i  limitem  119  miejsc. Na  przełomie  lat  1993-95  ze  względu  na  systematycznie malejącą  liczbę  dzieci, obniżono  stopień  organizacyjny  przedszkola  do  poziomu  dwóch  oddziałów z  limitem  55 miejsc .W  latach  tych  przedszkolem  kierowała  p. Elżbieta  Michalik . Od  roku  1995  placówką  zaczęła kierować  p. Małgorzata Król. Po  przeanalizowaniu  warunków  architektoniczno – technologicznych  podjęto  decyzję  o  wykorzystaniu  części przedszkola  na  potrzeby  żłobka . Od  1996r. w  Przedszkolu  nr  4 utworzono  trzy  oddziały  przedszkolne  i  jedyny w mieście   oddział  grupy żłobkowej , które  funkcjonują  do  dnia  dzisiejszego.

         Uchwałą  Rady  Miejskiej  z  dnia  22 marca  2002  roku  uznano  „Lipę” , rosnącą  w  ogrodzie  przedszkolnym  pomnikiem  przyrody . Wiąże  się  to  z  podniesieniem  wartości  krajobrazowej  i  kulturowej  przyległego  terenu  oraz  kształceniem  postaw  ekologicznych  młodego  pokolenia .

           Od  26 .04.2002  roku  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Sławnie  przedszkole  nasze  nosi  imię  Krasnala  Hałabały, postaci  zaczerpniętej  z  utworów  literackich  Lucyny  Krzemienieckiej  autorki  literatury  dziecięcej. Krasnal  Hałabała  znajduje  się  w  logo przedszkola które  wyróżnia  nas  spośród  innych  placówek  przedszkolnych. Posiadamy  również  hymn  przedszkolny , który  śpiewamy  na  ważnych  uroczystościach oraz stronę internetową  (www.przedszkole4.slawno.pl), na  której  można  znaleźć  informacje  na  temat  naszej  placówki.

        W latach 2004-2005 przedszkole zdobyło Certyfikat ”Bezpieczne Przedszkole” przyznany przez wojewodę województwa zachodniopomorskiego za działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Placówka została również wyróżniona Certyfikatem „ Przyjaciela Lasu” przez  zaprzyjaźnione z nami Nadleśnictwo Sławno. 

          W latach 2005 – 2007  przedszkole prowadziło działania w celu uzyskania „Zielonego Certyfikatu”. W ramach ubiegania się o „Zielony Certyfikat” na terenie ogrodu przedszkolnego utworzony został w ciągu dwóch lat „Mini – ogród botaniczny Zielone Królestwo Krasnala Hałabały”

Zgodnie z opracowanym planem powstały:

I. Ścieżka edukacyjnaz 30 okazami drzew i krzewów, które zostały opisane na specjalnie wykonanych tablicach informacyjnych. Od momentu powstania służy ona do prowadzenia zajęć z zakresu poznawania przyrody i pielęgnacyjne a wyhodowane warzywa wykorzystywano w przedszkolnej kuchni i na zajęciach dydaktycznych.

II. Ogródek ziołowyz uprawą wybranych gatunków ziół. W trakcie realizacji przedsięwzięcia prowadzono obserwacje i prace pielęgnacyjne a wyhodowane zioła wykorzystano w przedszkolnej kuchni i na zajęciach dydaktycznych.

III. Skalniakz wybranymi gatunkami kwiatów chronionych i ozdobnych, do których  wykonano tablice informacyjne. Umożliwił prowadzenie obserwacji i prac pielęgnacyjnych.

IV. Kompostownikw celu  pozyskania nawozu pod uprawę warzyw i ziół. Od momentu powstania kompostownika dzieci i personel systematycznie wynosiły odpady organiczne.

V. Teren do rekreacjiz bezpieczną górką, służącą do zabaw i zajęć na powietrzu, boiskiem do gry w piłkę i ćwiczeń, mini – amfiteatrem do występów dzieci i altankami do zabaw i odpoczynku.

VI. Ogródek warzywnyz uprawą wybranych gatunków warzyw. Dzięki pracy w ogrodzie dzieci poznały sposób jego zakładania, prowadziły obserwacje i prace porządkowe. 

          Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy rodziców, lokalnych instytucji  i przedsiębiorców, placówek oświatowych i grup społecznych w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Zwięczeniem  wspólnych działań było uzyskanie przez  placówkę w roku 2007 „ ZIELONEGO CERTYFIKATU” I-go stopnia.

            Przedszkole  położone  jest  wśród  zieleni  z  dala  od  hałasu  i  ruchu  ulicznego , dzięki  temu  dzieci  mają możliwość  przebywania  w  czystym  środowisku . Ponieważ  przedszkole  sąsiaduje  z  miejscami  rekreacyjnymi , dzieci korzystają  z  terenów  zielonych  i  ich  zasobów. Naturalne  środowisko  wykorzystywane  jest  nie  tylko  do  gier  i  zabaw , ale również  do  przybliżania  dzieciom  wiedzy  o  przyrodzie  i świecie, w  którym  żyją . W  przedszkolu  pracuje  wykwalifikowana  kadra , która  stwarza  dzieciom  optymalne  warunki    rozwoju  przy wykorzystaniu  różnorodnych  form  i  metod  oraz  zastosowania  otwartego  stylu  pracy.  

         Przedszkole realizuje podstawę programowa w oparciu o wybrany program dydaktyczno – wychowawczo –  opiekunczy. Ponadto w ciągu roku realizowane sa programy autorskie: 

” Z książką przez Polskę”  – propagujący treści czytelnicze, znajomość regionów i tradycji naszego kraju

„Bezpieczny przedszkolak” – zawierający treści z zakresu bezpieczeństwa

„Zdrowy ząbek” – propagujący treści zdrowotne

„Będę przedszkolakiem” – program adaptacyjny

„Mały artysta” – propagujący treści plastyczne

„Spotkania z przyrodą” – propagujący treści przyrodnicze

„Nigdy nie będę palić” – propagujacy treści zdrowotne

Program wychowawczy, programy i akcje profilaktyczne:

„Czyste powietrze wokół nas ” – program realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sławnie

„Akademia Aquafresh” – program realizowany przy wspólpracy z Adliner Sp. z. o. o

” Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program realizowany przy wspólpracy Bliżej Przedszkola

„Mamo, tato wole wodę” – program edukacyjny przy współpracy Żywiec Zdrój S.A. oraz Instytutu Matki i Dziecka

Podmiotowe  traktowanie  dzieci  sprzyja  dobrej  atmosferze , dzieci  chętnie  uczęszczają  do  przedszkola . Co  roku  w przedszkolu  odnotowuje  się  100%  obłożenie  miejsc . Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  społecznym  placówa funkcjonuje w godzinach 6.30  –  16.30.

            W  przedszkolu  realizowana  jest koncepcja placówki, która ściśle  wiąże  się  z  programem  wychowawczym  oraz  potrzebami  dzieci , rodziców  i  środowiska . Od wielu  lat  przedszkole  pracuje  nad  problemami  związanymi  z  bezpieczeństwem  dzieci. W  związku  z  tym cyklicznie   odbywają  się  zajęcia  z  udziałem  policjantów i strażaków. Przy  współudziale  nadleśnictwa  i  rodziców    odbywają  się również  spotkania  z  leśnikiem , których  celem  jest  rozwijanie  zainteresowań  przyrodniczych  dzieci .Przedszkole współpracuje również ze środowiskiem lokalnym m.in. z Urzędem Miasta, Sławieńskim Domem Kultury, Gimnazjum Miejskim, Liceum Ogólnokształcącym, Szkołami Podstawowymi, Szkołą Muzyczną, Przedszkolami, Biblioteką Miejską oraz Sanepidem.

      Z okazji obchodów 30-lecia w ogrodzie przedszkolnym nastąpiło odsłonięcie rzeźby symbolizującej postać Krasnala. 

     W latach 2004-2005 przedszkole zdobyło Certyfikat ”Bezpieczne Przedszkole” przyznany przez wojewodę województwa zachodniopomorskiego za działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Placówka została również wyróżniona Certyfikatem „ Przyjaciela Lasu” nadanym przez Nadleśnictwo Sławno.

    W latach 2005 – 2007  przedszkole prowadziło działania w celu uzyskania „Zielonego Certyfikatu”. W ramach ubiegania się o Certyfikat  na terenie ogrodu przedszkolnego utworzony został w ciągu dwóch lat „Mini – ogród botaniczny Zielone Królestwo Krasnala Hałabały”, w skład którego wchodzą: ścieżka edukacyjna, mini-amfiteatr, boisko do gry w piłkę, ogródek warzywny i ziołowy, górka , skalniak  oraz domki. 

   Od 2011 roku przedszkole zostało zaproszone do Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały (KPKH nr 20). Członkowstwo w klubie umożliwia nauczycielom wymiane doświadczeń. W ramach działań klubu w 2015 roku został wydany tomik wierszy pt „Hałabała wiersze kleci ku radości wszystkich dzieci”. Tomik zawiera wiersze autorstwa dzieci i rodziców z naszej placówki.

  W październiku 2014 przeprowadzono w placówce ewaluację zewnętrzną w wybranych obszarach. Placówka otrzymała najwyższe oceny pracy.

  W codziennej pracy przedszkola wykorzystywane są nowatorskie działania, metody i formy pracy z dziećmi i rodzicami. W  roku szkolnym  2015/2016 realizowana był innowacja pedagogiczna pt „Wiemy co jemy – kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania”. Owocem realizacji innowacji pedagogigcznej było wydanie książki kucharskiej „ Wiemy co jemy- czyli ulubione przepisy małych kucharzy z Przedszkola nr4 im. Krasnala Hałabały”.

  W roku szkolnym 2016/2017 placówka realizuje innowacje pedagogiczną „W świecie teatru”

  W  przedszkolu  działa  Rada  Rodziców  składająca  się  z  przedstawicieli  poszczególnych  grup. Rodzice  czują  się  współodpowiedzialni  za  proces  dydaktyczno-wychowawczy  i  opiekuńczy  realizowany  w  placówce . Aktywnie  wspierają działania na  rzecz  przedszkola  przyczyniając  się  do  poprawy  warunków bytowych   dzieci , wzbogacenia  bazy  dydaktycznej  oraz   pozyskania  środków  finansowych .

  Placówka  aktywnie  działa  w  środowisku  lokalnym  jako  uczestnik  i  animator quizów , konkursów  i  przeglądów  artystycznych . Daje  w  ten  sposób  możliwość  sprawdzenia  wiedzy  i  umiejętności  dzieci , przyczynia  się  do  wymiany  doświadczeń  i  rozwijania  współpracy  między  placówkami  na  terenie  miasta  i  gminy .

   W okresie 40 lat istnienia przedszkola pracowało w nim wielu oddanych pracowników ,o których nie zapominamy i bardzo chętnie  gościmy. Od kilkunastu lat chętnie odwiedzają przedszkole delegacje z miasta partnerskiego- Rintheln.

           Naszą placówkę  ukończyło  około 850 absolwentów. Pierwsi z nich  to  ludzie  pracujący  obecnie  na odpowiedzialnych stanowiskach: nauczyciele, przedstawiciele  środowiska  duchownego , asystenci  wyższych  uczelni , ludzie  sukcesu  prowadzący  własną  działalność  gospodarczą. Dziś to również  studenci , uczniowie  szkół  średnich  i  podstawowych . Jesteśmy  dumni  z  faktu , iż  absolwenci  wracający  korzeniami  do  swojego  dzieciństwa  powierzają  wychowanie  i  opiekę  swoich  dzieci  właśnie  nam.