Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Innowacja pedagogiczna „Wiemy co jemy”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Wiemy co jemy”-

kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania”

Autorzy innowacji:

Małgorzata Król

Anetta Surówka

Jolanta Borkowska

INNOWACJA ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA POD NUMEREM 97 W REJESTRZE INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROWADZONYM W WYDZIALE WSPIERANIA EDUKACJI W KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

Przewidywany termin wprowadzenia i czas trwania innowacji

PAŹDZIERNIK-CZERWIEC 2016 r.

Miejsce realizacji

PRZEDSZKOLE NR 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie

Zakres innowacji

3-5 latki

1. WSTĘP

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Jakość jedzenia i rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są nie tylko podstawą regulowania ważnych procesów życiowych, ale również zapobiegają chorobą cywilizacyjnym miedzy innymi otyłości. Zatem edukacyjną rolą przedszkola jest przygotowanie dziecka do świadomego dbania o własne zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Proponowana innowacja „Wiemy co jemy” jest odpowiedzią na poszukiwanie sposobów zainteresowania dzieci różnorodnymi produktami oraz zdrowym odżywianiem. Innowacja skierowana jest do dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników kuchni i obsługi oraz innych osób, dla których ważne jest zdrowe odżywianie dzieci.

Program ten wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola, wprowadza korzystne zmiany w sposobie żywienia dzieci, propaguje zdrowy styl życia oraz angażuje i integruje społeczność.

2. OPIS INNOWACJI

Program obejmuje cykl zajęć edukacyjnych zaplanowanych na 9 miesięcy od października 2015r. do czerwca 2016r. Zaplanowane zajęcia realizowane będą w poszczególnych miesiącach według ustalonego harmonogramu we wszystkich grupach wiekowych. Program ma na celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. Skierowany jest bezpośrednio do dzieci, a pośrednio do rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi. Program ma charakter otwarty.

Innowacją zostaną objęte dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Innowacja będzie realizowana w czasie pobytu dzieci w przedszkolu poprzez: zajęcia edukacyjne, prelekcje, zabawy, spacery, wycieczki, działania praktyczne, obserwacje i doświadczenia. Zaproponowane treści zostaną odpowiednio dobrane do określonej grupy wiekowej i możliwości intelektualnych dzieci.

3. CELE INNOWACJI

Cele ogólny:

– Promowanie prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia.

– Kształtowanie właściwych zachowań, nawyków i umiejętności: higienicznych

i kulinarnych oraz estetyki nakrywania do stołu.

– Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

– Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności.

– Włączanie rodziców w planowane działania.

Cele szczegółowe:

– Rozumie pojęcie zdrowego odżywiania się.

– Zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne.

– Zna piramidę żywienia i wie jakie produkty wchodzą w jej skład.

– Ma wpływ na ustalanie przedszkolnego jadłospisu.

– Potrafi wymienić produkty spożywcze dobre dla zdrowia.

– Wie jakie znaczenie mają witaminy dla zdrowia człowieka.

– Potrafi samodzielnie lub z pomocą wykonać zdrowe potrawy.

– Zna zasady nakrywania, podawania do stołu i kulturalnego jedzenia.

– Przezwycięża niechęć do próbowania nowych potraw

– Poznaje pochodzenie produktów żywnościowych .

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Zastosowane metody i formy pracy mają rozwijać zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem. W innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi:

METODY

  1. metody czynne

– zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o

charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,

– kierowania działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachęcanie,

podsuwanie pomysłów do samodzielnych działań,

– samodzielnych doświadczeń,

b) metody oglądowe

– obserwacja,

– pokaz,

c) metody słowne

– pogadanki,

– wiersze, bajki i opowiadania,

– objaśnienia, instrukcje,

FORMY

  1. praca z całą grupą,
  2. praca w zespołach,
  3. praca indywidualna,

5. HARMONOGRAM INNOWACJI

Termin realizacjiTematykaTreści
PaździernikJesienne porządki w ogrodzie* Zbieranie plonów w ogródku warzywnym i ziołowym, przekazanie plonów paniom kucharkom * Święto Pieczonego Ziemniaka * Wykorzystanie zbiorów do samodzielnego wykonania surówek * Poznanie wartości odżywczych warzyw na podstawie inscenizacji wiersza „Na straganie” * Konkurs rodzinny na kukiełkę z warzyw
ListopadDynia i rodzina* Poznanie warzyw z rodziny dyniowatych * Degustacja zupy z dyni przygotowanej przez panie kucharki, zachęcenie do próbowania nowych potraw * Poznawanie, zachęcenie do spożywania cukini, przygotowanie dania z tego warzywa * Suszenie pestek z dyni i wykorzystanie ich do samodzielnego przygotowania potraw np. sałatek * Zapoznanie z zasadami nakrywania i podawania do stołu i jedzenia (dyżury, podejmowanie prób samodzielnego nalewania zup)
GrudzieńOwocowy zawrót głowy* Gdzie mieszka witamina C? – rozpoznawanie i nazywanie owoców * Określenie walorów smakowych różnych owoców * Degustacja świeżych soków owocowych lub sałatki przygotowanych przez dzieci
StyczeńCzysta woda zdrowia doda* Znaczenie wody dla życia człowieka * Wyposażenie sal w pojemniki z woda do picia do samodzielnego korzystania przez dzieci * Degustacja wód smakowych
LutyR jak ryba* Poznanie wartości odżywczych ryb i owoców morza * Wykonanie i degustacja pasty rybnej z makreli * Degustacja zupy rybnej wykonanej przez panie kucharki – poznanie nowych smaków
MarzecW krainie ziół i przypraw* Do czego wykorzystuje się zioła i przyprawy * Poznanie wartości ziół i przypraw * Degustacja herbat ziołowych * Założenie zdrowego ogródka w kącikach przyrody * Wykorzystanie wyhodowanych ziół do potraw
KwiecieńZasiali górale owies* Produkty zbożowe i ich wartości odżywcze * Wycieczka do piekarni – poznanie procesu wypieku pieczywa * Wykonanie przez dzieci ciasteczek zbożowych * Talerz rozmaitości * Wiosenne prace w ogródku
MajPo co hodujemy zwierzęta?* Korzyści płynące z hodowli zwierząt * Wspólne przygotowanie i degustacja jogurtów z różnymi owocami * Wykorzystanie miodu jako produktu zastępczego do słodzenia * Wycieczka do gospodarstwa rolnego
CzerwiecSałatkowy zawrót głowy* Gdzie mieszkają witaminy * Festyn rodzinny * Zapoznanie z piramidą żywienia * Książka kucharska „ Wiemy co jemy, czyli zdrowe gotowanie z Krasnalem Hałabałą”- przepisy rodziców

6. EWALUACJA

W celu sprawdzenia efektów wprowadzonej innowacji nauczyciele na bieżąco będą monitorować zaplanowane działania. Będzie systematycznie prowadzona obserwacja dzieci w zakresie przyswajania przez nie treści zawartych w programie. Analiza innowacji zostanie dokonana poprzez ankietę dla nauczycieli, ankietę dla rodziców oraz książkę kucharską „ Wiemy co jemy, czyli zdrowe gotowanie z Krasnalem Hałabałą”.

7. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Oczekiwanymi efektami realizowanej innowacji będą:

– Zdobycie przez dzieci i rodziców wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat

zdrowego odżywiania.

– Dokonywanie świadomego wyboru zdrowych produktów i potraw.

– Wykształcenie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

– Inspirowanie dzieci i ich rodziców do własnych poszukiwań kulinarnych.

– Korzystny wizerunek przedszkola w środowisku jako placówki promującej

zdrowy styl życia i odżywiania.

8. ZAŁĄCZNIKI

– Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

– Kwestionariusz ankiety dla rodziców.

Załącznik 1

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest elementem ewaluacji naszych działań podjętych w realizacji innowacji promującej zdrowe odżywianie. Ankieta jest anonimowa. Poniżej znajduje się lista pytań. Prosimy o przeczytanie uważnie każdego z nich i zakreślenie wybranej odpowiedzi.

1. Czy uważasz, że świadomość dzieci w wieku przedszkolnym dotycząca

zdrowego odżywiania się jest wystarczająca?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

2. Czy uważasz, że zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach innowacji

przyczyniły się do wzrostu świadomości dzieci z zakresu zdrowego

odżywiania?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

3. Czy, Twoim zdaniem, wiedza i umiejętności dzieci z zakresu zdrowego

odżywiania się uległy zauważalnemu poszerzeniu po zrealizowaniu zadań

określonych w innowacji?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

4. Czy, chętnie uczestniczyła Pani w realizacji działań w ramach innowacji?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

7. Czy, dzieci chętnie i aktywnie brały udział w przygotowanych zajęciach?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

8. Czy, rodzice angażowali się w proponowane działania?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

ZAŁĄCZNIK 2

ANKIETA DLA RODZICÓW

Ankieta jest elementem ewaluacji naszych działań podjętych w realizacji innowacji promującej zdrowe odżywianie. Ankieta jest anonimowa. Poniżej znajduje się lista pytań. Prosimy o przeczytanie uważnie każdego z nich i zakreślenie wybranej odpowiedzi.

  1. Czy znane są Państwu założenia innowacji „ Wiemy co jemy” prowadzonej w naszym przedszkolu?

– tak

– nie

  1. Czy uważają Państwo, że działania prowadzone w przedszkolu przyczyniły się do wzrostu świadomości dzieci z zakresu zdrowego odżywiania się?

– zdecydowanie tak

– tak

– trudno powiedzieć

– raczej nie

– nie

  1. Czy zauważyli Państwo zmianę nawyków żywieniowych u Państwa dzieci?

– tak

– nie

  1. Czy dzieci przekazują w domu zdobytą wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się?

– tak

– nie

  1. Czy utrwalają Państwo w domu nawyki zdrowego odżywiania?

– tak

– nie

  1. Czy są Państwo zadowoleni z wprowadzonego w przedszkolu sposobu przygotowania posiłków?

– tak

– nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety