Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Procedury organizacyjne Żłobek Miejski

Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
w Żłobku Miejskim w Sławnie
Podstawa prawna :

Ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2016r. poz157)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687).

I. Przyprowadzanie dziecka

Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka, są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do żłobka i ze żłobka do domu.

Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi żłobka pełniącemu dyżur . W przeciwnym
wypadku żaden pracownik żłobka nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i
zdrowie dziecka.

Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez
dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć
zagrożenie.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe i czyste.

Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.

Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie
dołączając zaświadczenie lekarskie.

Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka

Dziecko odbierane jest ze żłobka przez rodziców (prawnych opiekunów).

Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia
podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego
Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują pracownikom lub dyrektorowi żłobka.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze żłobka
przez upoważnioną przez nich osobę.

Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze
żłobka z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką pracowników
żłobka, a dyrektor lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z
rodzicami w celu ustalenie dalszego postępowania.
5 . Rodzice dzieci, zobowiązani są do wypełnienia druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych
za przyprowadzanie i odbieranie dziecka. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru dzieci , nr pesel osoby upoważnione. Oświadczenie potwierdza
podpisem rodzic dziecka.

Upoważnienia obowiązują przez cały okres uczęszczania dziecka do żłobka i mogą zostać w
każdej chwili odwołane lub zmienione.

Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze żłobka. Takie
upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

Pracownicy żłobka mogą odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W
tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną
osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel żłobka ma prawo wezwać Policję.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali

W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie , wymaga się od rodzica , aby fakt odebrania
był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie z pracownikiem żłobka sprawującym opiekę nad
dzieckiem .

Obowiązkiem pracownika żłobka jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę
wskazaną w oświadczeniu.

Na terenie szatni, z chwilą odebrania dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby
upoważnione – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka
1.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka pracownik
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o
zaistniałym fakcie.

W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pracownicy
żłobka oczekują z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
3.Po upływie tego czasu pracownik powiadamia o tym fakcie dyrektora żłobka .
Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora pracownik żłobka sam podejmuje
decyzję o powiadomieniu policji.

Rodzice, lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy żłobka są
zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki oraz
wyjaśnienia przyczyny zaistniałej sytuacji

Procedura obowiązuje wszystkich rodziców i pracowników Żłobka Miejskiego w Sławnie.