Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Dobre praktyki

1. Przegląd teatralny”

Cele:

-organizowanie działalności pobudzających dzieci do aktywności twórczej,

– tworzenie okazji dopełnienia przez dziecko roli aktora i widza,

– rozbudzanie pozytywnych emocji, wrażliwości, pasji poznania siebie i innych,

– uczenie sposobu radzenia sobie z własnymi emocjami,

– rozwijanie zdolności aktorskich,

– kształcenie umiejętności występu przed szerszą publicznością,

– rozwijanie pozytywnych cech charakteru,

– umożliwienie kontaktu ze sztuką,

– integracja ze środowiskiem lokalnym,

– promocja placówki,

– własnym przykładem zachęcanie innych do wykorzystywania form parateatralnych.

Krótki opis działania :

Przegląd Teatralny jest efektem organizowania w placówce Dni Teatru z udziałem rodziców przy wykorzystaniu bazy przedszkola w tym : mini-amiteatru, różnorodnych form teatralnych stosowanych w pracy z dziećmi, zbioru kostiumów i akcesoriów oraz bliskiego sąsiedztwa Domu Kultury. Co roku w Sławieńskim Domu Kultury odbywa się Przegląd Teatralny, w którym udział biorą dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów „0” z miasta Sławno oraz ościennych gmin. Honorowy patronat nad uroczystością obejmuje Burmistrz Miasta Sławno. Każda placówka zgłaszająca swój udział w przeglądzie przygotowuje przedstawienie, które prezentuje na dużej scenie .Aktywnie uczestnicząc w przedstawieniu dzieci mają okazję być widzem i aktorem. Wszystkie placówki i dzieci otrzymują nagrody, dyplomy, wyróżnienia i upominki. Dzięki uczestnictwie w proponowanej innowacji dzieci stają się odważniejsze, spełniają się w określonych rolach, czują się współodpowiedzialne za zespół. Udział w proponowanej formie teatralnej przynosi im dużo radości i zadowolenia. Pozytywne emocje przyczyniają się do przyjmowania na siebie ról społecznych i odnajdywania się w różnych sytuacjach życiowych. Bezpośrednie obcowanie z kulturą utrwala kulturalne zachowania i nawyki.

Efekty:

Dziecko:

– poznaje własne możliwości,

– rozwija się wszechstronnie,

– rozwija poczucie własnej wartości,

– uczy się wyrażać emocje za pomocą gestu, ruchu, mimiki, słowa,

– rozwija wyobraźnię,

– wzbogaca doznania uczuciowe,

– rozwijanie ekspresji teatralną,

– oswaja ze sceną ,

– przygotowuje się do uczestnictwa i odbioru sztuki,

– uczy się współzawodnictwa,

– buduje pozytywną więzi emocjonalną z rówieśnikami i nauczycielem.

Efektem realizowanego przedsięwzięcia jest zachęcenie własnym przykładem innych do podejmowania podobnych działań, stworzenie możliwości do prezentowania umiejętności dzieci, a także rozwinięcie współpracy i wzajemna wymiana doświadczeń między placówkami.

Rady i przestrogi:

– odpowiedni dobór repertuaru,

– odpowiedni podział ról dla dzieci, w zależności od ich możliwości i umiejętności dzieci,

– konieczność zaangażowania rodziców,

– zorganizowanie dowozu dzieci i dekoracji do Sławieńskiego Domu Kultury,

– pozyskanie funduszy na nagrody dla uczestników.

Sposoby upowszechniania:

1) Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami:

– rada pedagogiczna ,

– zespół samokształceniowy.

2) Dzielenie się pomysłami, dorobkiem i zdobytymi doświadczeniami poprzez realizację

innowacji.

3) Propagowanie form teatralnych w środowisku lokalnym poprzez wykorzystanie

nagrodzonych przedstawień z Przeglądu Teatralnego do organizacji kolejnych uroczystości

np. Dzieci – dzieciom.

4) Artykuły w prasie lokalnej.

5) Kronika przedszkolna.

6) Strony internetowe:

www.krasnalhalabala.edupage.org

www.przedszkole1slawno.edupage.org

www.gminaslawno.pl/ (oświata i kultura/27,28.03.2014 s.9)

-www.zsostrowiec.superszkolna.pl/galeria

www.ekoludki.edu.pl

2. „ Zielone Królestwo Krasnala Hałabały”- mini- ogród botaniczny

Cele:

– kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,

– budzenie zaciekawienia bogactwem i pięknem przyrody poprzez obserwacje i działania

praktyczne,

– tworzenie sytuacji umożliwiających czynne uczestnictwo w otaczającym środowisku

przyrodniczym, społecznym i kulturowym,

– uświadomienie konieczności poszanowania zasobów naturalnych,

– podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody,

– zagospodarowanie przedszkolnego ogrodu w celach edukacyjnych,

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą,

– wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Krótki opis działania :

Innowacja „ Zielone Królestwo Krasnala Hałabały” jest efektem wieloletnich działań placówki na rzecz środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony. Argumentem przemawiającym za utworzeniem ogrodu było ubieganie się placówki o Zielony Certyfikat I stopnia pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska i Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, który przedszkole otrzymało w 2007r . Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki stałej współpracy przedszkola z instytucjami z terenu miasta w tym Nadleśnictwa, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni

W skład ogrodu wchodzą: ogródek warzywny i ziołowy , kompostownik, skalniak, ścieżka edukacyjna, mini-amfiteatr, górka, boisko i domki.

Innowacja skierowana jest do dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu powiatu sławieńskiego. Ogród służy przybliżeniu dzieciom wiedzy o przyrodzie i świecie w którym żyją oraz do gier i zabaw ruchowych. W ogrodzie warzywnym przedszkolaki uprawiają : marchew, pietruszkę, ogórki, por, fasolę, dynię, sałatę, rzodkiewkę, cebulę. W ogrodzie ziołowym dbają o : miętę , melisę, bazylię, oregano, lawendę. Przez cały rok przedszkolaki

prowadzą obserwacje, wykonują niezbędne prace : sieją i sadzą rozsady, plewią, podlewają rośliny, zbierają plony . Segregują odpady organiczne, które umieszczają w kompostowniku.

Ścieżka edukacyjna z wybranymi gatunkami drzew i krzewów wykorzystywana jest do zajęć edukacyjnych w poszczególnych porach roku. Z zielonych lekcji korzystają dzieci przedszkolne , uczniowie szkół oraz społeczność lokalna w ramach zrównoważonego rozwoju. Mini-amfiteatr wykorzystywany jest przy organizacji występów dzieci i zaproszonych gości oraz podczas uroczystości przedszkolnych, quizów, konkursów. Boisko, górka i domki służą do zabaw rekreacyjnych i sportowych. Przez cały rok przedszkolaki pełnia rolę gospodarza ogrodu i udostępniają go dzieciom z innych placówek oświatowych.

Efekty:

Dziecko:

poznaje wybrane gatunki drzew i krzewów, warzyw, ziół, kwiatów i roślin chronionych,

– wyrabia nawyk obcowania z przyrodą,

– doskonali umiejętność prowadzenia obserwacji,

– dostrzega zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku,

– bierze udział w pracach sezonowych w ogrodzie warzywnym i ziołowym,

– podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody,

– rozumie potrzebę segregowania śmieci,

– czuje się gospodarzem ogrodu edukacyjno-rekreacyjnego,

– korzysta z wzbogaconej bazy przedszkola i infrastruktury miasta.

Rady i przestrogi:

– pozyskanie partnerów do zamierzonych działań ,

– całoroczna pielęgnacja ogrodu,

– włączenie do działań dzieci i rodziców,

– opracowanie i przestrzeganie regulaminu korzystania z ogrodu,

– podczas realizacji zadań niezbędne jest zaangażowanie nauczycieli oraz innych

pracowników przedszkola

– należy uwzględnić ewentualne zniszczenia,

Sposoby upowszechniania:

1) Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami :

– rada pedagogiczna,

– zespół samokształceniowy

2) Dzielenie się pomysłami, dorobkiem i doświadczeniami zdobytymi poprzez realizację

innowacji:

– organizacja uroczystości przedszkolnych w Zielonym Królestwie Krasnala Hałabały

z udziałem rodziców i zaproszonych gości, dzieci ze szkół i przedszkoli,

– organizacja zajęć edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej i w ogrodzie warzywnym i

ziołowym dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy,

3) Kronika przedszkolna.

4) Albumy : drzew, krzewów kwiatów innych roślin chronionych.

5) Plany zagospodarowania ogrodu.

6) Ulotki.

7) Strony internetowe:

www.przedszkole1slawno.edupage.org

www.krasnalhalabala.edupage.org

www.sp3slawno.pl

www.ekoludki.edu.pl

www.warszkowo. pl