Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE (STARSZAKI)

WRZESIEŃ 2022

 – Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach z nauczycielem i innymi dziećmi, budowanie poczucia przynależności do grupy;

– Udział w opracowaniu wspólnego Kodeksu Przedszkolaka oraz systemu kar i nagród;

– Integrowanie grupy,  przypomnienie lub poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i ich przeznaczenia, organizacja kącików zabaw;

– Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w drodze do przedszkola , w samym przedszkolu oraz ogrodzie zabaw; dostrzeganie zagrożeń płynących z otoczenia;

– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych oraz kształtowanie nawyków higienicznych; doskonalenie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb;

– Przypomnienie regionów naszego kraju- odwołanie się do wakacyjnych wspomnień;

– Wzbudzanie zainteresowania przyrodą – dostrzeganie zmian w wyglądzie roślin, zachowaniu zwierząt ( zmiany związane z nowa porą roku);

– Rozwijanie mowy, wypowiadania się zdaniami na określony temat;

– Aktywne uczestnictwo w proponowanych zabawach ruchowych, tanecznych i gimnastycznych;

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, wykonywania zadań indywidualnych w skupieniu;

– Rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów, doskonalenie orientacji przestrzennej oraz klasyfikowania i liczenia; utrwalenie kształtu koła;

– Rozwijanie słuchu fonematycznego ( rozumienie pojęcia „ głoska, sylaba”, wyróżnianie głosek w nagłosie; układanie schematów nazw z wykorzystaniem ruchomego alfabetu; rozpoznawanie zapisu swojego imienia);

– Udział w ćwiczeniach artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności różnicowania głosek prawidłowa ich artykulacja;