Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE (maluchy)

ZAMIERZENIA WRZESIEŃ

• Nawiązuje kontakty z rówieśnikami

• Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

• Współpracuje w zespole

• Stosuje zwroty grzecznościowe

• Nabywa poczucia własnej wartości

• Zna pomieszczenia w przedszkolu

• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

• Wykonuje tematyczne prace plastyczne

• Rozwija sprawność manualną

• Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

• Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło

• Bawi się przy muzyce

• Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

• Samodzielnie wykonuje proste doświadczenia

• Rozwija spostrzegawczość

• Obserwuje przyrodę

• Rozpoznaje niektóre gatunki ptaków

• Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową