Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA MARZEC gr.III

– Przybliżenie dzieciom pracy przedstawicieli różnych zawodów oraz osób w najbliższym otoczeniu dziecka (identyfikowanie czynności zawodowych  pracowników przedszkola, rodziców, osób zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku);

– Odkrywanie różnych ról zawodowych w zabawach, określanie i uzasadnianie wymarzonych zawodów; udział w wycieczce do Gabinetu Pielęgnacji Zwierząt;

– Poznanie właściwości magnesu- udział w zabawach badawczych, doświadczeniach; doskonalenie umiejętności wnioskowania;

– Kształtowanie pojęcia upływającego czasu- zegar, pory dnia i nocy, utrwalenie dni tygodnia, nazw miesięcy i pór roku;

– Kształtowanie wrażliwości dziecka przez kontakt ze sztuką; wyrażanie przeżyć i nastrojów związanych z różnymi rodzajami muzyki, treścią utworów ,brzmieniem instrumentów; wygląd gamy i nazw solmizacyjnych nut;

– Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych do aktywnych zabaw muzycznych metodą Batti Strauss;

– Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań;

– Utrwalenie form grzecznościowych : proszę , przepraszam, dziękuję; używanie zwrotów grzecznościowych właściwych do sytuacji w życiu codziennym;

– Poznanie wybranych tradycji ludowych związanych z nadejściem wiosny- udział w powitaniu Wiosny; rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami

( oznaki nowej pory roku);

– Nauka piosenki i wiersza tematycznie związanych z nowa porą roku; doskonalenie sprawności manualnej w proponowanych zabawach plastycznych i ćwiczeniach grafomotorycznych;

– Zabawy i ćwiczenia fonemowe z literami, rozpoznawanie ich i nazywanie- „ G,g; P,p; Z,z, U u”; ćwiczenia w czytaniu z nauczycielem i samodzielnym prostych połączeń sylabowych i wyrazów; wykorzystywanie multimediów do zabaw z literkami;

– Poznawanie zapisów cyfrowych- 8, 0;

-Określanie relacji zachodzących między liczbami, wykorzystywanie matematycznych znaków „ +, > ,<,=”

– Poznawanie znaku graficznego odejmowania, ćwiczenia praktyczne; Zabawy z kodowaniem;