Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia -Luty 2023 ŚREDNIAKI

 • utrwalanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa);
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę tekstów piosenek i krótkich rymowanek, doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, poznawanie sposobu odżywiania się ptaków, rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków i zwierząt zimą, pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy;
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków – urządzanie i utrzymywanie „ptasiej
  stołówki” w ogrodzie przedszkolnym;
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie ;
 • utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia;
 • rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności;
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • poznanie zimowych dyscyplin sportowych, wzbogacanie słownika – nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej);
 • rozumienie wpływu aktywności fizycznej, hartowania organizmu na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie;
 • utrwalanie zasady bezpiecznej zabawy zimą, przypominanie zagrożeń płynących z
  niewłaściwego zachowania na śniegu i lodzie;